Център за демократично учене

  • местоположение: с. Лозен, София / location: Lozen, Sofia
местоположение / location
имотът граничи с гора / the plot borders a forest
оптимална форма за ослънчване / optimal shape for sunlight access
преден изглед / front view
изглед от двора / courtyard view