кино Космос / Cosmos cinema

  • възложител: Камара на архитектите в България / client: Chamber of Architects in Bulgaria
  • местоположение: Пловдив / location:Plovdiv, Bulgaria

Център за култура “Космос”

Проектът предлага преустройство на старото кино “Космос” в многофункционален център за културни мероприятия, изложби, семинари, лекции, театрални и музикални представления, както и киносалон. Сградата, паметник от епохата на Модернизма, се запазва в съвременна обвивка. Входното крило може да бъде запазено и ремонтирано, но киносалонът не може да удоволетвори съвремените изисквания за многофункционалност. Използва се съществуващата конструкция на амфитеатъра в салона, като размерът на залата е намален за сметка на нови многофункционални зали за конференции, семинари, изложби.

Cosmos Culture Centre

This project proposes rehabilitation of an old cinema building, transforming it into a center for cultural activities, exhibitions, workshops, lectures, theater, music performances, as well as cinema. The existing modernist monument is preserved within a contemporary envelope. The entrance wing is to be repaired and preserved, but the cinema hall cannot fulfill the contemporary functionality requirements. The load-bearing structure of the seating tier is reused, as the size of the theater hall is reduced, while multi-functional spaces for exhibitions, workshops, and conferences are introduced.