устройствен план за Фангкун, Гуангжоу / masterplan for Fangcun, Guangzhou

  • възложител: Райнер Шмидт ландшафтни архитекти / client: Rainer Schmidt Landscape Architects
  • местоположение: Фангкун Хуади, Гуангжоу, Китай / location: Fangcun Huadi, Guangzhou, China

Концептуално оформяне на архитектурата на представителните зони за проект на Райнер Шмидт ландшафтни архитекти (РШЛА): устойчив градоустройствен план за местността Фангкун Хуади в Гуангжоу, Китай. Обемно-пространствени решения за представителни обществени сгради: музей на цветята, мол и търговски център, ландшафтен мост, представителна високоетажна сграда, метро станции, павилиони в парка, зимни градини и научноизследователски центрове.

Conceptual design of the architecture of the landmark zones for a project of Rainer Schmidt Landscape Architects: sustainable master plan for the area of Fangcun Huadi in Guangzhou, China. Spatial proposals for landmark public buildings: Museum of Flowers, mall and commercial center, earth bridge, landmark tower, underground stations, park pavilions, greenhouses and research centers.